มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (Medical Research Foundation) โดยมีชื่อย่อว่า “MRF”

About us

มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านคลินิกและการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะสหสถาบัน
3.สนับสนุนและเอื้ออำนวยด้านความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการวิจัยทางการแพทย์และการจัดการข้อมูลวิจัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทางการแพทย์
5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ให้บริการที่ปรึกษา พัฒนางานวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Established

Since 27th June 2008.