1. ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ (Chairman)
2. ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี (Board Member)
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (Board Member)
4. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ (Board Member)
5. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (Board Member)
6. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (Board Member)
7. ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ (Board Member)(
8. ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง (Board Member)
9. นายสุรศักดิ์ สุจิระกุล (Board Member/ Treasure)
10. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม (Board Member/ Secretary)
11. นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร (Board Member/ Deputy Secretary)