การบริจาคสนับสนุนเงินเข้ามูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ ขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่าน สำหรับหน่วยงาน หรือ บุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ ทางแพทย์ของประเทศไทย เชิญบริจาคได้ ดังนี้

1. บริจาคด้วยตนเองที่
ณ สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
เลขที่ 196 อาคาร วช.3 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- จัดส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
- จัดส่งเป็นเช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว ชื่อบัญชี: มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ เลขที่บัญชี:053-434494-2

การส่งหลักฐานการบริจาคเงิน
ในกรณีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่
โทร : 0 2940 5181-3
Fax : 0 2940 5184
การออกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อทางมูลนิธิฯ ตรวจสอบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชี หรือตรวจสอบว่าเช็คผ่านเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้

ผู้บริจาคทุกคน จะได้รับหนังสือตอบคุณจากประธานมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์