ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ ตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 196 อาคาร วช.3 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0 2940 5181-3
Fax : 0 2940 5184

Established

Since 27th June 2008.