1. ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ
4. ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ กรรมการ
5. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการ
6. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
7. ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล กรรมการ
8. นายสมชัย สว่างวงษ์ กรรมการและเหรัญญิก
9. นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร กรรมการและเลขานุการ
10. นาย พิเชฐ กมลรุ่งสันติสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ