1. ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี กรรมการ
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการ
4. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการ
5. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ
6. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการ
7. ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ กรรมการ
8. ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง กรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ สุจิระกุล กรรมการและเหรัญญิก
10. ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กรรมการและเลขานุการ
11. นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ